Oppimäärät

Opintosuoritusten luokittelu

Kurssit voidaan luokitella osa-alueisiin. Tämän jaon tarkoituksena on auttaa tarkastelemaan opetuskokonaisuuksia suhteessa tavoitteisiin. Nimen edessä on lyhenne, jota käytetään opintosuorituskuvauksissa.

EL Kristillisen elämän kori sisältää kristillistä elämää käsittelevät opintosuoritukset. Nämä liittyvät Jumalan tahdon mukaisen elämän elämiseen. Tähän liittyvät opintosuoritukset käsittelevät tasapainoista kristillistä elämää ja omalta osaltaan tukevat raamatunmukaisen elämän muotoutumista, henkilökohtaisen jumalasuhteen syventämistä, Jumalan tahdon etsimistä.

SK Seurakuntatyön kori sisältää seurakuntatyötä käsittelevät opintosuoritukset. Tähän liittyvät opintosuoritukset käsittelevät paikallisseurakunnan merkitystä ja toimintaa sekä seurakuntatyössä tarvittavia taitoja sekä näihin liittyviä arvoja.

PR Perusraamatuntuntemuksen kori sisältää perusraamatuntuntemusta käsittelevät opintosuoritukset. Nämä liittyvät Raamatun tuntemiseen yleisellä tasolla. Raamatun kulttuuriin liittyvä taustatieto käsitellään kirjojen yhteydessä.

RT Raamatun tutkimuksen kori sisältää Raamatun tutkimusta käsittelevät opintosuoritukset. Nämä liittyvät Raamatun opiskelutaitoihin ja sikäli tukevat opillista vakautta, uskonelämän rakentamista Raamatun varaan sekä raamatunopiskelutaitoja.

ST Systemaattisen teologian kori sisältää systemaattista teologiaa käsittelevät opintosuoritukset. Nämä liittyvät Raamatun opin ymmärtämiseen sekä opilliseen vakauteen. Opin ymmärtäminen tukee myös Raamatun opiskelua sekä Jumalan tahdon etsimistä.

RK Raamatun kirjojen kori sisältää Raamatun kirjoja käsittelevät opintosuoritukset. Nämä liittyvät Raamatun tuntemiseen, opiskelutaitoihin, uskonelämän rakentamiseen Raamatun varaan sekä opilliseen vakauteen. Raamatun kulttuuriin liittyvä taustatieto kuuluu opintosuunnitelmassa osaksi eri Raamatun kirjojen kursseja.

Lyhyt oppimäärä (32 op)

 • EL: Kristillinen elämä (2 op)
 • EL: Kristillinen psykologia (2 op)
 • PR: Katsaus Uuteen testamenttiin (2 op)
 • PR: Katsaus Vanhaan testamenttiin (2 op)
 • RK: Evankeliumit (2 op opetusta evankeliumeista siten, että mukana on jonkinlainen johdanto tai katsaus evankeliumeihin yleisesti)
 • RK: Kirjeet (2 op opetusta Uuden testamentin kirjeistä vapaavalintaisesti)
 • RK: Pentateukki (2 op)
 • RT: Hermeneutiikka 1 (2 op)
 • SK: Johdanto evankeliointiin (2 op)
 • SK: Seurakunta (2 op)
 • SK: Käytännön harjoittelu (2 op)
 • ST: Apologetiikka (2 op)
 • ST: Kristinoppi (8 op)

Pitkä oppimäärä (lyhyen oppimäärän lisäksi)

Pitkästä oppimäärästä voi valmistua, jos on 1) suorittanut lyhyen oppimäärän, 2) suorittanut 92 opintopistettä (joissa saa olla mukana lyhyen oppimäärän suorittamiseen käytetyt pisteet eli toisin sanoen 60 op lyhyen oppimäärän lisäksi) ja suorittanut seuraavat kokonaisuudet lyhyen oppimäärän lisäksi (eli lyhyen oppimäärän suorittamiseen käytettyjä pisteitä ei saa käyttää näiden vaatimusten suorittamiseen).

EL: 8 op seuraavasti

 • Oppia elämäksi (4 op)
 • Kristillisen elämän korin kursseja vapaavalintaisesti (4 op)

PR: 6 op seuraavasti

 • Vanhan testamentin läpiluku (2 op)
 • Uuden testamentin läpiluku (2 op)
 • Vanhan testamentin historia (1 op)
 • Uuden testamentin historia (1 op)

RK: 19 opintopistettä seuraavasti

 • Apostolien teot (2 op)
 • Kirjeet (6 op)
 • Vanhan testamentin historialliset kirjat (2 op)
 • Vanhan testamentin profeetat (3 op)
 • 6 opintopistettä vapaavalintaisesti Raamatun kirjoista

RT: 7 opintopistettä seuraavasti

 • Hermeneutiikka 2 (2 op)
 • Lopputyö (5 op)

SK: 16 opintopistettä seuraavasti

 • Lahjat seurakuntatyössä (1 op)
 • Johdanto lähetystyöhön (2 op)
 • Tiimityö (1 op)
 • Käytännön harjoittelu (6 op)
 • Praktikum (2 op)
 • Lisäksi 4 täysin vapaavalintaista opintopistettä.